Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Қазақша дипломдар Қазақ тілі

 

Айбек шығармашылығы және оның қазақ тіліне аударылуы диплом жұмысы

 

Адамның әлеуметтік мәртебесі: сөйлеу әдебінің ерекшеліктері диплом жұмысы

 

Адам есімдері концептісінің ассоциативтік–гендерлік құрамы диплом жұмысы

 

«Аққу» концептінің лингвомәдени ерекшелігі диплом жұмысы

 

«Ақ» – «Қара» концепті: оппозициясы мен қызметі диплом жұмысы

 

«Алпамыс батыр» жырының лексика-грамматикалық ерекшеліктері диплом жұмысы

 

«Айналайын» ұғымының ассоциативтік өрісі диплом жұмысы

 

Абай қара сөздерінің морфологиялық ерекшеліктері диплом жұмысы

 

Абай шығармаларындағы кірме сөздердің қолдану ерекшеліктері диплом жұмысы

 

Абай «Қарасөздерінің» ағылшын тіліне аударылған нұсқасындағы прагматикалық аспектісі, сонымен қатар лексикалық және стилистикалық жағынан қарастырылған сәйкестіктерді анықтау арқылы қазақ аударматану ғылымының дербес теориясы мен практикасына қатысты жалпы тұжырымдар диплом жұмысы

 

Абайдың қара сөздерінің лексико-семантикалық ерекшеліктері диплом жұмысы

 

Абайдың жетінші, отыз алтыншы, отыз жетінші, отыз сегізінші қарасөздерінің ағылшын тілі аудармасындағы тілдік ерекшеліктері, аударма мәтініне салыстырмалы талдау жасау, лексикалық, грамматикалық, стилистикалық ерекшеліктері диплом жұмысы

 

Абайдың ақын шәкірттеріндегі дәстүр жалғастығы диплом жұмысы

 

А.Ысқақовтың жалпылингвистикалық тұжырымдамалары диплом жұмысы

 

А.Байтұрсынұлы және терминология мәселелері диплом жұмысы

 

А. Байтұрсынов және қазіргі қазақ тілі фонетика саласындағы жаңа бағыттар диплом жұмысы

 

Ахмет Байтұрсынұлының термин қалыптастырудағы рөлі диплом жұмысы

 

АНТОНИМДЕРДІҢ КӨРКЕМ ШЫҒАРМАДАҒЫ ҚЫЗМЕТІ диплом жұмысы

 

Алыс, жақын шетелдік қазақтар тілінің зерттелуі диплом жұмысы

 

АТАУЛЫ СӨЙЛЕМ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК диплом жұмысы

 

Астронимдер диплом жұмысы

 

Аспан денелерінің концептуалды өрістері диплом жұмысы

 

Араб тіліндегі есімді сөйлемдер диплом жұмысы

 

Аударманы оқыту әдістемесінің қазіргі кездегі өзекті мәселелері диплом жұмысы

 

Аударма – аударматанудың өзегі диплом жұмысы

 

Аударматану және Қ.Нұрмаханов шығармашылығы диплом жұмысы

 

Аудармашынің сенімділігі диплом жұмысы

 

Аягөз ауданындағы этнонимдердің этнолингвистикалық табиғаты диплом жұмысы

 

Ауызекі сөйлеу стилі диплом жұмысы

 

Ауызекі және көркем шығарма мәтініндегі диалог: лексикалық, синтаксистік, стилистикалық сипаттама диплом жұмысы

 

Аңшылық пен саятшылыққа қатысты атаулардың лингвомәдени мазмұны диплом жұмысы

 

Аңшылық пен саятшылыққа (АС) қатысты атаулардың семантикасы диплом жұмысы

 

Аңшылық кәсібінің мәдениеттегі орны диплом жұмысы

 

Ақындардың қолданысындағы фразеологиялық тіркестер ерекшелігі диплом жұмысы

 

Ақпараттық – библиографиялық қызмет көрсету әдісі диплом жұмысы

 

Бастауыш мектеп оқушыларына сөз тіркесі туралы

 

Бастауыш сыныптардағы қазақ тілі сабақтарында грамматикалық ойындарды қолданудың әдістемесі диплом жұмысы

 

Бастауыш сыныптарда ертегілерді оқытудың тәрбиелік мәні

 

Балалардың  қазақ тілі сабағында сауатты жазудағы орфографиялық дағдыны қалыптастыру жолдары диплом жұмысы

 

Басқа ұлт мектептерінде қазақ тілін оқыту диплом жұмысы

 

Билингв орыстардың қазақша сөйлеу тіліндегі интерференция көріністері диплом жұмысы

 

Бір тілді оқу сөздігін түзудің ғылыми негіздері диплом жұмысы

 

Білім беру жүйесіндегі электрондық оқыту (e-learning) диплом жұмысы

 

Бұйрық сөйлеулер диплом жұмысы

 

Газет мақалалары тақырыптарының синтаксистік құрылымы диплом жұмысы

 

ГРАММАТИКАЛЫҚ ІЛІМДЕРДІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫ (Қ.ЖҰБАНОВ ЕҢБЕКТЕРІ БОЙЫНША) диплом жұмысы

 

Графикалық лингвистиканың негізгі ұғымдары диплом жұмысы

 

Ғылыми-техникалық мәтінді аудару амалдары диплом жұмысы

   

 

Дауысты дыбыстар диплом жұмысы

 

Дүниетану пәнінің әдістемесі диплом жұмысы

 

Демеулік шылаулардың зерттелуі диплом жұмысы

 

Диуани-хикмет” ескерткіші тілінің грамматикалық ерекшеліктері (тәуелдік, жіктік және көптік жалғауларының қолданылуы) диплом жұмысы

 

Дипломатиялық терминдер диплом жұмысы

 

Диалектілік сөз тіркесі диплом жұмысы

 

Демеулік шылаулардың қолданылуы (Д.Исабеков «Қарғын» романы негізінде) диплом жұмысы

 

ДУЛАТ ИСАБЕКОВ ПРОЗАСЫНДА ПСИХОЛОГИЗМНІҢ КӨРІНУ ЖОЛДАРЫ диплом жұмысы

 

Ескі қазақ жазба ескерткіштеріндегі сөзжасам диплом жұмысы

 

Есімшелердің құрмалас сөйлем жасаудағы қызметі диплом жұмысы

 

Есімше тұлғаларыy барлық тіл деңгейлері тұрғысынан қарастыру диплом жұмысы

 

Есімшелердің функционалдық-парадигмалық жүйесі диплом жұмысы

 

Eciмшe туралы жалпы түсінік диплом жұмысы

 

Есімше зат есім үлгісіндегі сөз тіркестеріндегі бағыныңқы етістіктердің лексика-семантикалық синтагмалық мағыналары диплом жұмысы

 

Етістікті фразеологизмдердің грамматикалық ерекшеліктері диплом жұмысы

 

Етістіктің зерттелуі диплом жұмысы

 

Етістікті тұрақты сөз тіркестер диплом жұмысы

 

ЕТІСТІКТІ СӨЗ ТІРКЕСТЕРІНІҢ ДАМУЫ диплом жұмысы

 

Етістікті болымсыз сөйлемдер диплом жұмысы

 

Етістік форманттарының қазақ тіліндегі құрылымдық жүйесі диплом жұмысы

 

Етістік формалары және оны оқытудың әдістері диплом жұмысы

 

Етістік диплом жұмысы

 

ЕТІСТІКТІҢ АНАЛИТИКАЛЫҚ ФОРМАНТТАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЖӘНЕ МАҒЫНАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ диплом жұмысы

 

Еліктеу сөздердің фоносемантикалық сипаты диплом жұмысы

 

Ертегі кейіпкерлерінің есімдеріне тілдік талдау диплом жұмысы

 

Екі етістіктен біріккен күрделі етістіктер диплом жұмысы

 

Жарнамалық атропонимдердің түрлері диплом жұмысы

 

Жарнамадағы түс және психолингвистикалық зерттеу диплом жұмысы

 

Жай сөйлемнің құрылымдық-мағыналық үлгісін жасау диплом жұмысы

 

Жай сөйлемді оқытудағы тіл дамыту жұмыстары диплом жұмысы

 

Жаңартылған білім бағдарламасына негізделген қазақ әдебиеті пәнінде жасалатын тапсырмалар жүйесі (6-8 сынып бойынша) диплом жұмысы

 

Ж.Баласағұнның «Құтты білік» еңбегіндегі бір буынды көпмағыналы сөздер диплом жұмысы

 

Ж.Аймауытовтың аудармашылық шеберлігі диплом жұмысы

 

Жалпы неологизмдердің ерекшеліктерін ескере отырып, ағылшын тіліндегі неологизмдердің пайда болу тәсілдерін зерттеу диплом жұмысы

 

Жалпы лингвистикадағы төл сөз бен төлеу сөздің негізгі функцияларын айқындай отырып, ағылшын тіліндегі олардың ерекшеліктерін айқындау, олардың ағылшын тіліндегі көркем шығармаларда қолданылу өзгешеліктеріне зерттеу жүргізіп, төл сөздің төлеу сөзге айналу жолдарына зерттеу жүргізу диплом жұмысы

 

Жалпы білім беру мектептерінің ортаңғы сынып оқушыларына аутентикалық материалдарды қолдана отырып ағылшын тілін проблемалық жағдайда оқыту диплом жұмысы

 

Жалаң түбір тұлғалы салт етістіктердің семантикасы диплом жұмысы

 

Жиілік сөздік диплом жұмысы

 

Кәсіби терминдерді қазақшалау диплом жұмысы

 

Күрделі етістік диплом жұмысы

 

Көне түркі жазуындағы кейбір дыбыстардың таңбалану жүйесі диплом жұмысы

 

Көнеленген септік жалғаулары, олардың синтаксистік ерекшеліктері диплом жұмысы

 

Көнеленген септік жалғаулы лексикалық тұлғалардың қалыптасуы мен семантикалық-грамматикалық сипаты диплом жұмысы

 

Көркем мәтінде окказионал фразеологизмдердің жасалуы диплом жұмысы

 

Көркем мәтіндегі жалқы есімдердің семантизациясы диплом жұмысы

 

Көркем әдебиеттердегі фразеологизмдердің ролі және оларды аудару мәселесі диплом жұмысы

 

Көркем шығармадағы ішкі монологтың зерттеу нысандары диплом жұмысы

 

Көркем шығарма атауларындағы сөздер тіркесімі диплом жұмысы

 

Көркем мәтіндегі шендестіруге лексикалық және грамматикалық құралдардың қатысы диплом жұмысы

 

Көркем мәтіндегі мәтінтүзуші фоносемантикалық және лексика-семантикалық факторлар диплом жұмысы

 

Көркем мәтіндегі жалқы есімдердің семантизациясы диплом жұмысы

 

Көркем мәтін талдаудың лингвистикалық ерекшеліктері диплом жұмысы

 

Көп пропозициялы дискурс диплом жұмысы

 

Көне қытай тілі және қазіргі қытай тілінің қытай әдебиетіне ықпалы диплом жұмысы

 

Көне түркі тілі – түркі халықтарының алғашқы жазба - әдеби тілі диплом жұмысы

 

Көк сөзінің семантикалық қызметі диплом жұмысы

 

Китаб муқаддима ерекшеліктері диплом жұмысы

 

Концепт – когнитивтік лингвистиканың негізгі категориясы диплом жұмысы

 

Компьютерлік неологизмдер диплом жұмысы

 

Когнитивті лингвистика ғылымының теориялық мәселелері диплом жұмысы

 

Кейіпкер мінезін беруші тілдік тәсілдер және олардың зерттелу жайы диплом жұмысы

 

Қазақ тілі дауыстыларының артикуляциялық сипаты диплом жұмысы

 

Қазақ тілін оқыту жүйесі диплом жұмысы

 

Қазақ тілін оқыту үрдісінде мультимедиалық бағдарламаны қолдану диплом жұмысы

 

Қазақ тіліндегі аффикстердің сөздік қорды байытудағы ролі және 5 сыныпта септік жалғауларын меңгерту диплом жұмысы

 

Қазақ тіліндегі бөгде сөздер, құрылысы, жұмсалу ерекшеліктері диплом жұмысы

 

Қазақ тіліндегі бір құрамды сөйлемдер диплом жұмысы

 

Қазақ тіліндегі дисфемизмдер диплом жұмысы

 

Қазақ тіліндегі есімдіктер диплом жұмысы

   

 

Қазақ тіліндегі жылқы малына қатысты фразеологиялық тіркестердің этномәдени уәждемесі диплом жұмысы

 

Қазақ тіліндегі жылқыға қатысты тұрақты тіркестер және тұрақты тіркестерді оқыту диплом жұмысы

 

Қазақ тіліндегі құрмалас сөйлемдерді топтастыру диплом жұмысы

 

Қазақ тіліндегі ресми іс қағаздар стилі диплом жұмысы

 

Қазақ тіліндегі субстантивтену мен адъективтену және сын есімді оқыту диплом жұмысы

 

Қазақ тіліндегі сыпайы қарым-қатынас амалдарының зерттелуі диплом жұмысы

 

Қазақ тіліндегі тілдік қатынас негіздері және оны қатысым әдісі арқылы оқыту диплом жұмысы

 

Қазақ тілінде көмекші мектеп оқушыларының сөз қорының кейбір ерекшеліктері диплом жұмысы

 

Қазіргі қазақ тіліндегі сөз түбірге кіріккен тәуелділік жалғаулары диплом жұмысы

 

Қазіргі қазақ тіліндегі сөз түбіріне кіріккен тәуелдік жалғаулары, оларды оқыту диплом жұмысы

 

Қазақ антропонимдерін зерттеудегі тіл мен мәдениет сабақтастығы диплом жұмысы

 

Қазақ диалектологиясының зерттелуі диплом жұмысы

 

Қазақ тілінен ағылшын тіліне машиналық аударудың лингвистикалық сөздіктерін apertium платформасының негізінде жасау диплом жұмысы

 

Қазақ тіліндегі терминдік атаулар мен ұғымдарды білдіретін лингвостатистикалық сөздер мен сөз тіркестері диплом жұмысы

 

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ЕТІСТІК НЕГІЗДІ ТУЫНДЫ СӨЗДЕРДІҢ СӨЗЖАСАМЫ диплом жұмысы

 

Қазақ тілі сөз жасамындағы лексика-семантикалық тәсілдің көрінісі диплом жұмысы

 

Қазақ тілі сабақтарында тіл дамыту жұмыстарын ұйымдастыру диплом жұмысы

 

Қазақ және ағылшын тілдеріндегі табу мен эвфемизмдердің ерекшеліктері диплом жұмысы

 

Қазақ және ағылшын тілдеріндегі (адам, қоғам, табиғат) мақал-мәтелдердің этномәдени сипаты диплом жұмысы

 

«Қыз Жібек» жырындағы сын есімдердің танымдық сипаты диплом жұмысы

 

Қос сөздердің қазақ тіл біліміндегі зерттелу тарихы диплом жұмысы

 

Құрмалас сөйлемдерді жіктеу мәселесі диплом жұмысы

 

Кұрамы жағынан әртүрлі халықтардың қонысы болып, аралас-құралас отырып, тығыз қарым-қатынаста болған өңірі тұрғындары тілін зерттеу диплом жұмысы

 

"Қазақ әйелі" концептісінің этномәдени сипаты диплом жұмысы

 

Лексика - семантикалық, фонетикалық - орфограммалық және грамматикалық варианттардың ерекшеліктерін саралап көрсету, нормадан ауытқу немесе сай келу заңдылықтарын талдау және варианттарды кодификациялаудың теориялық негіздерін іздестіру диплом жұмысы

 

Лексикалық дағдыларды қалыптастыру диплом жұмысы

 

Лексикалық мағынаның құрылымы диплом жұмысы

 

Лексикалық трансформацияларды аударудың ерекшеліктері диплом жұмысы

 

Лексико-семантикалық жүйесіндегі қазақ және ағылшын тілдеріндегі табу мен эвфемизмдердің геторогендік және гомегендік ерекшеліктері диплом жұмысы

 

Лексикалық құралдардың сөйлеу әрекетіндегі қолданылу ерекшеліктері диплом жұмысы

 

Лингвостатистикалық зерттеу арқылы бастауыш мектеп оқулықтары мәтіндерінде қанша сөз қолданылғандығын анықтау диплом жұмысы

 

Лингвистикадағы бейвербалды амалдар диплом жұмысы

 

Лингвистикалық парадигмадағы омонимдердің орны диплом жұмысы

 

Мақтаарал ауданының топонимиясына тарихи — лингвистикалық және сөзжасамдық сипаттамасын, тілдік ерекшеліктері диплом жұмысы

 

Мақал-мәтелдер құрамындағы сан есімдердің этнолингвистикалық сипаты диплом жұмысы

 

Мақал - мәтелдердің ағылшын тілінен қазақ тіліне аударылу ерекшеліктері диплом жұмысы

 

Мағыналас фразеологизмдер диплом жұмысы

 

Маркетинг тілінде терминологияларды талдау диплом жұмысы

 

Мемлекеттік тілде іс қағаздарды қашықтықтан оқыту әдістемесі диплом жұмысы

 

Мемлекеттік тілді дамытудағы әліпби мәселесі оны оқыту жолдары диплом жұмысы

 

Мемлекеттік тілдің ақпарат құралдарындағы қызметі диплом жұмысы

 

Мемлекеттік тілді меңгертуде өнер мамандығы бойынша тіл дамыту диплом жұмысы

 

Мемлекеттік тілді жүргізу тетіктері диплом жұмысы

 

Мезгіл бағыныңқылы сабақтас құрмаластың қолданыстағы көріністері мен жасалу жолдары диплом жұмысы

 

Метафора эквиваленттілігі диплом жұмысы

 

Мифопоэтикалық пішіндер диплом жұмысы

 

Музафар Әлімбаев диплом жұмысы

 

Мультимедиа технологиясы - бастауыш сыныптың қазақ тілі сабағында диплом жұмысы

 

Мультимедиа технологиясын қазақ тілі сабағында (4-сыныптың «Етістікті оқыту» тақырыбы) қолдану диплом жұмысы

 

Маргиналдық әдебиеттің аударылу ерекшелігі диплом жұмысы

 

М.Әуезовтің «Абай жолы» романындағы антропонимдердің құрамын анықтау диплом жұмысы

 

М.Әуезовтің Абайтану саласындағы ғылыми еңбегі диплом жұмысы

 

Мұқағали Мақатаев өлеңдеріндегі лексикалық анафора мен эпифора диплом жұмысы

 

М. Мақатаев өлеңдеріндегі лирикалық кейіпкер тұлғасы диплом жұмысы

 

Мағжан Жұмабаевтың «Батыр Баян» поэмасының көркемдік қабаты диплом жұмысы

 

Мағжан Жұмабаев шығармаларындағы тарихи шындық және көркемдік шешім диплом жұмысы

 

М.Балақаевтың лингвистикалық ой-пікірлері диплом жұмысы

 

М.Дулатов поэзиясындағы фольклорлық дәстүр диплом жұмысы

 

М.Дулатұлының шығармаларындағы сипатталатын ұлттық құндылықтарды оның өзінің тілі арқылы көрсету диплом жұмысы

 

М.Мағауиннің «Аласапыран» тарихи романындағы ұлттық мәдениеттің тілдік көрініс диплом жұмысы

 

М.Мағауин – қазақ әдебиетін зерттеуші диплом жұмысы

 

Мәулен Балақаев Тіл мәдениетінің теориялық негізін қалаушы диплом жұмысы

 

Нарманбет поэзиясындағы азаттық идеясы диплом жұмысы

 

Неологизмдердің жасалуы және оның аудару жолдары диплом жұмысы

 

Ноғайлы дәуіріндегі жырлардың тілдік ерекшеліктері диплом жұмысы

 

Интонация компаненттерінің қызметі диплом жұмысы

 

Интерференция құбылысы диплом жұмысы

 

Интертекстуалдылық теориясы диплом жұмысы

 

Оқушылар арасында тіл дамыту жұмыстары диплом жұмысы

 

Оқушыларды ауызекі сөйлесуге үйретудегі коммуникативтік әдіс диплом жұмысы

 

Оқушылардың әдеби тіл стильдеріндегі мәтін бойынша жазбаша сөйлеу әрекетін дамыту әдістемесі диплом жұмысы

 

Oнoмастика және аударма диплом жұмысы

 

Ойын-сауық объектілері атауларының ерекшеліктері диплом жұмысы

 

«Ойлау» фразеосемантикалық өрісіндегі тіларалық фразеологиялық баламалар типологиясы диплом жұмысы

 

О.Бөкей шығармаларындағы біріккен сөздердің қолданылу сипаты диплом жұмысы

 

Орталық Қазақстан тұрғындарының жергілікті тіл ерекшеліктері диплом жұмысы

 

Орталық Қазақстан Бұқар жырау ауданы топонимдері диплом жұмысы

 

Орта ғасыр жазба ескерткіштеріндегі есімді тіркестердің жасалуы («Мұқаддимат әл Әдаб», XIV ғасыр) диплом жұмысы

 

Ономастика диплом жұмысы

 

ОРХОН, ЕНИСЕЙ, ТАЛАС ЕСКЕРТКIШТЕРI ЖӘНЕ ҚАЗIРГI ҚЫПШАҚ ТIЛДЕРIНДЕГI МОНОСИЛЛАБТАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЕРЕКШЕЛIКТЕРI ТУРАЛЫ диплом жұмысы

 

«Өлі жандар» туындысының аударма нұсқалары диплом жұмысы

 

Пысықтауыш диплом жұмысы

 

Парадигмалық және синтагмалық мағына диплом жұмысы

 

Парцелляциялық құбылыстың көркем мәтін тіліндегі лексика-грамматикалық және стилистикалық қолданысы диплом жұмысы

 

Рабғузидың «Қисас-ул Әнбия» дастанының әдеби сипаты диплом жұмысы

 

Ресми құжаттардың мәтіндік ерекшеліктері және үш тілге аударылуы диплом жұмысы

 

Ұлттық шешендік өнердің қалыптасуы мен дамуына би - шешендердің қосқан үлесі диплом жұмысы

 

Сан есімді оқыту  арқылы оқушылардың тілдік қабілеттерін жетілдіру диплом жұмысы

 

Сандық ұғымдар арқылы жасалған күрделі атаулар концептілерінің құрылымы диплом жұмысы

 

Сөйлеу ерекшеліктері диплом жұмысы

 

Сөйлем туралы түсінік және олардың түрлері диплом жұмысы

 

Сөйлемнің тұрлаулы мүшелері және олардың грамматикалық тұлғасы диплом жұмысы

 

Сөз таптастыру теориясы диплом жұмысы

 

Сөз тіркестерінің байланысу формалары диплом жұмысы

 

Сөздің морфологиялық құрылымы диплом жұмысы

 

«Саятшылық» концептісі диплом жұмысы

 

«Сөз құрамы» тақырыбын оқытуда көмекші мектептің 5-7 қазақ сынып оқушыларының грамматикалық білім және орфографиялық дағдыларының жағдайын анықтау диплом жұмысы

 

С.Орайханұлының шығармашылығы диплом жұмысы

 

Стилистика диплом жұмысы

 

Соматикалық фразеологизмдер диплом жұмысы

 

Сленгтер туралы диплом жұмысы

 

Синонимдік қатарлардың жасалуы және когнитивтік мәні (зат есімдердің негізінде) диплом жұмысы

 

Сезім мүшелері атауларының лексика-семантикалық өрісі және олардың орыс тіліне аударылу мәселелері диплом жұмысы

 

Сыр өңірі жазушыларының тіліндегі жергілікті қолданыстар диплом жұмысы

 

Сын есімді оқыту барысында оқушыларға ұлттық тәрбие беру диплом жұмысы

 

Салт – дәстүрлердің тілдегі көрінісі (түркі тілдері негізінде) диплом жұмысы

 

Зат есім мен сын есімнің жасалу тәсілдері диплом жұмысы

 

Зоонимдердің тіл білімінде зерттелу жайы диплом жұмысы

 

З.М.Бабырдың «Бабыр-наме» шежіресі әдеби туынды диплом жұмысы

 

І.Жансүгіров поэмаларындағы драматизм диплом жұмысы

 

І. Жансүгіров шығармаларындағы фольклорлық мотивтер диплом жұмысы

 

Жүсіп Баласағұн мен Абай шығармаларындағы адамгершілік тақырыбы диплом жұмысы

 

Жүрсін Ерман поэзиясының көркемдік ерекшелігі диплом жұмысы

 

Жыраулар поэзиясында троптардың қолданылуы диплом жұмысы

 

Тәуелділік жалғауы туралы дипломдық жұмыс диплом жұмысы

 

Теледидар тіліндегі тілдік бірліктердің ерекшеліктері диплом жұмысы

 

Тіл дамыту жұмыстарын мультимедиалық сабақтар арқылы меңгерту жолдары диплом жұмысы

 

Тілдік қатынастар туралы дипломдық жұмыс

 

Фразеологизм диплом жұмысы

 

Шылау және сөз таптары диплом жұмысы

 

Шетел тілін деңгейлеп оқытудың мәселелері диплом жұмысы

 

XIV-XV ғасырлардағы қыпшақ антропонимдері диплом жұмысы

 

XI-XII ғасырлардағы түркі әдеби ескерткіштері тіліндегі зат есімдер диплом жұмысы

Яндекс.Метрика