Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Өзен мұнай-газ кен орны диплом жұмысы

Мазмұны

КІРІСПЕ
1КЕН ОРЫННЫҢ ГЕОЛОГИЯЛЫ.ФИЗИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ ... ..
1.1 Геологиялық құрылымның сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2 Өнімді объектілердің қалыңдығының, коллекторлық қасиеттерінің сипаттамасы және олардың біртексіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.3 Коллекторларды бөлу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.4 Кеуектілік коэффициентін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.5 Мұнайға қанығушылық коэффициентін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.6 Өткізгіштікті анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.7 Мұнай, газ және судың қасиеті мен құрамы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.8 Физика. гидродинамикалық сипаттамалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.9 Мұнай мен газдың қорлары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2 ИГЕРУ ОБЪЕКТІСІН ТАҢДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1 Есептеу әдістемесін таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2 МКОИ есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.3. ЭЕМ қолдану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3 ИГЕРУДІ ЖОБАЛАУҒА ГЕОЛОГИЯЛЫ.КӘСІПШІЛІКТІК ЖӘНЕ ТЕХНИКА.ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕМЕСІН ДАЙЫНДАУ ... .. ... ... ... ... ..
3.1 Ұңғылар мен қабаттарды гидродинамикалық зерттеу нәтижелерін талдау және олардың өнімділігі мен режимдерінің сипаттамасы .... ..
3.2 Игерудің ағымдағы жағдайы және мұнайды өндіру көлемін ұлғайту әдістерінің қолданылу тиімділігі ... ... ... ... ... ..
3.2.1 Ұңғылар қоры және олардың ағымдағы шығымын, игерудің технологиялық көрсеткіштерін, өнім алу аймағындағы
қабат қысымының өзгерісін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.2.2 Қабаттан мұнай қорын алуды талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.2.3 Жүзеге асырылып жатқан игеру жобасының тиімділігін талдау ... ... ..
3.3 Қабаттың геологиялы.физикалық моделдерінің қабылданған есебін дәлелдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ...
3.3.1 Игерудің технологиялы көрсеткіштерінің есебі үшін қабылданған қабаттардың есептік модельдерін және олардың геологиялы.физикалық сипаттамаларын дәлелдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.4 Пайдалану объектілерін бөлуді айқындау және игерудің есептік вариантын таңдау ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ...
3.4.1 Қабаттың геологиялы.физикалық сипаттамасы бойынша пайдалану объектілерін бөлуді дәлелдеу ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ...
3.4.2 Игерудің есептелген варианттарының және олардың көрсеткіштерін айқындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.4.3 Қабатқа әсер етуге арналған жұмыс агенттерін анықтау ... ... ...
3.4.4 Ығыстыру процесімен қамтуды, және резервтегі ұңғылар санын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... ... ... ... ... ... ..
4 ИГЕРУ ВАРИАНТТАРЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНИКА ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.1 Ұңғыны орналастыру үшін шекті қабат қалыңдығын және алынатын қорды игеру мерзімін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.2 Игеру вариантының технологиялық көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.3 Игеру вариантының экономикалық көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5 МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ ӨНІМІН АЛУДЫҢ ТЕХНИКА ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.1. Ұңғыны пайдаланудың ұсынылған тәсілдерін және ұңғының саға және жер асты жабдықтарын таңдауды дәлелдеу. Ұңғыны пайдалану көрсеткіштерінің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5.1.1 Ұңғыларды фонтанды тәсілмен пайдалану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.1.2 Ұңғыны механикалық пайдалану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.1.3 ШТСҚ режимін орнату және жабдықтарын таңдау есебі ... ... ... ... ... .
5.2 Ұңғыны пайдалану кезінде кездесетін қиыншылықтардың алдын.алу және олармен күресу шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5.3 Ұңғы өнімдерін жинау жүйесіне және кәсіпшіліктік дайындауға қойылатын талаптар мен ұсыныстар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5.4 ҚҚҰ жүйесіне және су айдау үшін қолданылатын судың сапасына қойылатын талаптар мен ұсыныстар ... ... ... ... ... .... ... ... ... ..
5.5. Мұнай бергіштікті арттыру әдістерін қолдану кезінде қабатқа жұмыс агенттерін айдаудың және дайындаудың технологиясы мен
техникасына қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.5.1 Жұмыс агентін дайындаудың технологиясының құрылымын салыстырмалы таңдау ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... .
6 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.1 Мұнай кәсіпорындарының құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.2 МГӨБ ұйымдастырылу сипаттамасы және негізгі қосалқы өндірісті ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... ... ... ... ... ...
6.3 Материалдық . техникалық жабдықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.4 Техника . экономикалық көрсеткіштердің анализі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.5 Енгізілетін салынатын сораптардың экономикалық тиімділігін анықтау ... .
7 ИГЕРІЛІП ЖАТҚАН ҚАБАТТЫ ЖӘНЕ ҰҢҒЫНЫҢ ПАЙДАЛАНУ ЖАҒДАЙЫ МЕН ОНЫҢ ЖАБДЫҚТАРЫН БАҚЫЛАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7.1. Кен орнын игеруді бақылау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7.2 Кен орнын игеру процесін реттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
8 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8.1 Техника қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8.1.1 Өзен кен орнындағы штангалы терендік сорап қондырғысымен жабдықталған ұңғыларды пайдалану қауіпсіздігі ... ... ... ..... ... ... ..
8.1.2 Штангалы сорапты қондырғыларын қолдану кезіндегі электр қауіпсіздігін сақтау және оның жерге қосылуын есептеу ... ..... ... .
8.1.3 Өрт сөндіру қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9.1 Қоршаған ортаны қорғауды анықтайтын негізгі нормативтік және құқықтық құжаттар ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ...
9.2 Мекемелерде қоршаған ортаға байланысты қысқаша мәліметтер ... ... ... ...
9.3 Атмосфералық ауаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9.3.1 Атмосфералық ауаны ластаушы көздердің болуын талдау.
9.3.2. Ластаушы заттардың номенклатурасын анықтау т/ж ... ... ... ... ... ... ... ...
Олардың сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9.3.2 Ластаушы заттардың сандық көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9.3.3 Атмосфераға шығарылатын зиянды қалдықтарды азайту шаралары ... ..
9.3.4 Санитарлы.қорғау аймағы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
9.4 Су ресурстарын қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
9.4.1 Суды тұтыну. Өндірістік ағынды сулардың көлемі, олардың құрамы және ағынды суды тазалау ... ... ... ... . ... ... ...
9.5 Жер ресурстарын корғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9.5.1 Жер ресурстарының жағдайы туралы жалпы мәлімет және жердің бүлінуін алдын алу шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
9.6 Жануарлар мен өсімдіктер әлемін қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
9.6.1. Флора мен фаунаның жағдайы туралы жалпы мәлімет және оларды қорғау шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9.7 Кәсіпшілік қалдықтары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9.7.1 Қалдық көлемі, қалдықтарды жою шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
10 ҒЫЛЫМИ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
10.1 Айдап шығару режимінің параметрлерін таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
10.2 Қондырғының энергетикалық көрсеткіштерін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ...
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...104 бет

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1500 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz