Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Мұнай және газ кәсіпшілігінің жабдықтары диплом жұмысы

Мазмұны

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
АТЫРАУ МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ УНИВЕРСИТЕТІ КЕАҚ

Индустриалды-технологиялық факультеті

1 Технологиялық машиналар және көлік кафедрасы

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
(ПОӘК)

ONGP 2215
Мұнай және газ кәсіпшілігінің жабдықтары

5В071000 – Материалтану және  жаңа материалда р технологиясы мамандығына
арналған

Атырау 2017

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
АТЫРАУ МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ ИНСТИТУТЫ ШЖҚ РМК

КЕЛІСІМ ПАРАҒЫ

Атырау мұнай және газ институының АтМГИ оқу-әдістемелік кеңесінің
оқу -әдістемелік кеңесі отырысында төрайымы, академиялық сұрақтар
бекітілді. жөніндегі проректоры
Хаттама №___ _______________ 2017 __________ э.ғ.д., профессор
ж. А.Б.Майдырова

Мұнай және газ кәсіпшілігінің жабдықтары пәннің оқу-әдістемелік
кешені 23.08.2012 жыл №1080 Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен БЭК
сәйкес дайындалды Негізгі ережелеріне, Жоғары және жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары ҚР Үкіметінің
2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысымен бекітілген және РӘС АтМГИ 703-15
сәйкес 5В071000–Теңіз техникасы және технологиясы мамандығының
студенттеріне арналған.

Келісілді:
ОӘБ басшысы ______________ Зайдемова Ж.К.

Индустриалды-технологиялық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде
қарастырылды

Хаттама № _____ __________________20___ж

Индустриалды-технологиялық факультетінің
оқу-әдістемелік кеңесінің төрағасы _______________ Шугаепов Н.А.

Технологиялық машиналар және көлік кафедра отырысында қарастырылды және
ұйғарылды

Хаттама № _____ _____ _____________20___ж

Кафедра меңгерушісі ____________________ Медетов Ш.М.

Жасақтаған: ________________________ Имангалиева Г.Е.

________
Агисанова Р.А.

Рецензент: ________________________ ____________________

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің мүшесі ___________
_____________________

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің мүшесі ___________
_____________________

МАЗМҰНЫ

1. Пәннің студенттерге арналған оқу бағдарламасы (Syllabus) 4
2. Пәннің оқу-әдістемелік қамту картасы 17
3. Дәріс кешені 18
4. Тәжірибелік
сабақтар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 90
5. Зертханалық сабақтар 107
6. Курстық жобаның мазмұны және тапсырмалары 135
7. Курстық жобаға қойылатын
талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ..135

2 3

1. ПӘНДЕРДІҢ СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)

1. Негізгі мәліметтер
Факультет Индустриалды-технологиялық
Мамандықтың атауы және шифр5В071000 – Материалтану және жаңа материалдар
технологиясы
Курс, семестр, № блок 3 курс, 6 семестр
Пән циклі профильді
Несие саны 4
Сабақ түрлері бойынша Дәріс Тәжірибелік Зертханалық СМӨЖ СӨЖ
сағаттың бөлінуі сабақ сабақ
30 15 15 30 90
Оқу сабағының өткізілу Дәріс сабақтары - № 317 ауд
уақыты мен орны (сабақ
кестесі бойынша)
Практикалық сабақтар - № 317ауд
Зертханалық сабақтар - № 317ауд
СМӨЖ- № 317ауд
Сабақ өткізетін оқытушылар Иманғалиева Г.Е., профессор, к.т.н., тел.
87788886019,
e-mail: qulnar-imanqalieva @ mail.ru
Агисанова Р.А., доцент 87014594555
Мамандықтың атауы және шифрИманғалиева Г.Е., профессор, к.т.н., тел.
87122363732
Агисанова Р.А., доцент 87014594555
Пререквизиттер және постреквизиттер
Пререквизиттер: Механизмдер және машиналар теориясы,
Бұрғылау және мұнайкәсіпшілік жабдықтарын
конструкциялау мен есептеу
Постреквизиттер: Мұнай мен газды өндірудің технологиясы,
Ұңғыларды бұрғылау технологиясы,
Технологиялық машиналарды жинақтау және
пайдалану, Машина жасау технологиясы

1.2 Пәнді оқыту мақсаттары мен міндеттері

Кіріспе
Курс мазмұны Мұнай және газ кәсіпшілігінің жабдықтары таңдау пәндері
оқу бағдарламасы компоненті негізінде жасалған және мынадай бөлімдерден
тұрады:
мұнай мен газ ұңғымаларын құрылыс технологиясының негізгі ережелері;
порода-бүлдіргіш құрал; ұңғымалық қозғалтқыштар; бұрғылау колоннасын;
бұрғылау қондырғыларын; бұрғылау қондырғыларың құрылымының тетіктері мен
тораптары; пайдалануға арналған өндіріс орны, мұнай және газ өндіруге
арналған жабдықтар; жұмыс істеуге арналған құрал-жабдық; күрделi және
жерасты жөндеу үшiн жабдықтар; омұнай-газ өндіруді қарқындату және мұнай-
газ өндіруді арттыруға қалыптастыру жабдықтары; мұнай, газ және су жинау
және өңдеу үшін жабдықтар; өндіруші ұңғымаларды жинау және дайындау негізгі
элементтері туралы.
Пәннің мақсаты: бұрғылау машиналары мен жабдықтарын, мұнай және газ
кен орындарын пайдалану және жобалайтын мамандар дайындау.
Пән міндеттері: Пәннің негізгі мақсаты есептеп және жабдықтардың
жобалауын жүргізу және оны пайдалану дағдыларын білуі, жабдықтарды
пайдалану режимін тереңірек жүзеге асыруға дағдылану, қабілеттерін дарыту
болып табылады.
Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс:
мұнай-газ бұрғылау және өндіру құрылғыларын, оларға жүктелген негізгі
талаптарды, олардың қалай жұмыс істейтінін, және құрылғы теориясы, есептеу,
пайдалану негіздерін, құрылымын, пайдаланылуын білу;
бұрғылау және кен орны машиналар мен жүйелер үшін технологиялық және
нормативтік-техникалық талаптар.
Теориялық материалды меңгеру нәтижесінде студент қолдана білу керек:
Берілген технологиялық талаптар бойынша бұрғылайтын және мұнай
кәсіпшілігі машиналарының техникалық параметрлерін есептеу;
қуат, беріктік, кинематикалық және басқа да инженерлік есептеулерді
қазіргі заман талабына сай теориялық деңгейде орындау;
кәсіпорындарғы машиналар мен құрылғылардың техникалық-экономикалық
тиімділігін болжау және к

 

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1500 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz