Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Фонтанды шыңырауларды зерттеу арқылы пайдалану диплом жұмысы

МАЗМҰНЫ

Кіріспе

Аңдатпа

1.Геологиялыќ бµлім

1.1. Стратиграфия

1.2. Тектоника

1.3. Мұнайгаздылыќ жєне м±найгаздылыќтыњ ќ±рылымы

2. Техника-технологиялыќ бµлім

2.1 Фонтанды-шыњырауларды пайдалану жєне олардыњ ќ±рал

жабдыќтары

2.2. Шыњыраулардыњ фонтандауыныњ шарттары

2.3. Фонтанды шыњыраулардыњ ж±мысыныњ негізгі б±зылу себептері

жєне єдеттегі ќалпына келтіру

2.4. Фонтанды шыњырауларды  зерттеу арќылы пайдалану

2.5. Фонтан кµтергішін жєне штуцер диаметрін тањдау

3. Ењбек ќорѓау

3.1. Ењбек ќорѓау т‰сінігі жєне ±йымдастыру процесстері

3.2. ¤ндірістік фактордыњ адам аѓзасына єсері

3.3. ¤ндірістік санитария

3.4. Жараќтану жєне кєсіби аурулар есептерін талдау єдістері

4. Ќоршаѓан ортаны ќорѓау

4.1. ¤сімдік жамылѓысын жєне оны ластанѓыштардан сипаттамасы

4.2. Ластанушылар т‰рлері, олардыњ кездері жєне масштабтары

 

Бағасы: 1000 тг

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз