Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Өзен кен орнының ұңғы өнімің жинау мен дайындау жүйесі және оның технологиясы диплом жұмысы

МАЗМҰНЫ

Кіріспе

1 Техника–технологиялық бөлім.....................................................................

1.1 Өзен кен орны бойынша жалпы мәліметтер.............................................

1.2 Кен орнының геологиялық зерттелуінің және

игерілуінің тарихы.............................................................................................

1.2.1 Стратиграфия............................................................................................

1.2.2 Тектоника..................................................................................................

1.2.3 Мұнайгаздылық........................................................................................

1.2.4 Сулылық....................................................................................................

1.2.5 Қабат суларының физика–химиялық қасиеттері...................................

1.3 Өзен кен орнының тарихы және күнделікті игеру жағдайы...................

1.3.1 Өзен кен орны бойынша мұнай, су өндіретін ұңғылардың

жағдайы..............................................................................................................

1.3.2 Қабат қысымын ұстау жүйесінің жағдайы.............................................

1.4 Өндірістің жалпы сипаттамасы..................................................................

1.4.1 Технологиялық үрдістің атқаратын қызметі..........................................

1.4.2 Ұңғы өнімін кәсіпшілікте жинау және дайындау

жүйесіндегі талаптар.........................................................................................

1.4.3 Бастапқы шикізаттың, дайын тауардың және

реагенттердің сипаттамасы...............................................................................

1.4.4 ЦППН–дағы технологиялық үрдістердің сипаттамасы,

өндірістің технологиялық сұлбасы..................................................................

1.4.5 Қалыпты жағдайдағы ЦППН объектілерін іске қосудың

және тоқтатудың жалпы жағдайлары..............................................................

1.4.5.1 ЦППН–ның негізгі тораптары мен қондырғыларын іске қосу.........

1.4.5.2 ЦППН–дағы объектілерді тоқтатудың қарапайым түрі.....................

1.4.6 Ақаба сулар, оларды тазарту, өңдеу әдістері.........................................

1.4.7 Эжекторлық құрылғы...............................................................................

1.4.7.1 Технологиялық үрдістің және технологиялық

сұлбаның сипаттамасы......................................................................................

1.4.7.2 Ілеспе мұнай жұмысшы газының сипаттамасы..................................

1.4.7.3 Бақылау және өлшеу аспаптары...........................................................

1.4.8 Мұнайды сусыздандырудың химизациясы............................................

1.4.9 Жөндеу жұмыстарын жүргізуге объектіні дайындау............................

1.4.10 Технологиялық есептер..........................................................................

1.4.10.1 Тік гравитациялық айырғыштың сұйықтық өткізу

қабілетін есептеу................................................................................................

1.4.10.2 Кәсіпшіліктегі мұнай өткізгіш құбырлардың

гидравликалық есебі..........................................................................................

2 Экономикалық бөлім......................................................................................

2.1 «Өзенмұнайгаз» МГӨБ ұйымдастыру сипаттамасы. Өндірісті –

ұйымдастыру құрылымы..................................................................................

2.2 Негізгі және қосалқы өндірісті ұйымдастыру...........................................

2.3 Мұнай мен газды жинау және тасымалдау жұмыстарын

ұйымдастыру......................................................................................................

2.4 «Өзенмұнайгаз» МГӨБ бойынша еңбекті және төлемақыны

ұйымдастыру......................................................................................................

2.5 Мұнай және газды өндірудің өзіндік құнын талдау.................................

2.6 «Өзенмұнайгаз» МГӨБ бойынша 2004 жылғы бюджеттің

орындалуы..........................................................................................................

2.7 «Өзенмұнайгаз» МГӨБ–ның техника–экономикалық

көрсеткіштерін талдау.......................................................................................

2.8 Өнімді өткізу кезіндегі залалсыздық нүктесін (өндірістің

табалдырығын) есептеу және оны талдау.......................................................

3 Еңбекті қорғау бөлімі.....................................................................................

3.1 Қондырғыларда жұмыс істеу ережелері....................................................

3.2 Үрдістерді қауіпсіз жүргізудің негізгі ережелері.....................................

3.3 Мұнайды дайындау және тасымалдау цехындағы (ЦППН) өрт

қауіпсіздігінің ережелері...................................................................................

3.4 Өндірісті апаттық жағдайда тоқтату ережелері, мүмкін болатын

апаттық жағдайлар.............................................................................................

3.5 Изоляция қалыңдығын таңдау....................................................................

3.6 Өндіріс объектілерін статикалық электр қуаты мен найзағайдан

қорғау..................................................................................................................

3.7 Найзағайдың екіншілік әсерінен қорғау....................................................

3.7.1 Жерсіңдіруші құрылғының есебі............................................................

3.8 Өндірістік санитария...................................................................................

4 Қоршаған ортаны қорғау бөлімі....................................................................

4.1 Мұнайды өңдеудің және тасымалдаудың қоршаған ортаға

жалпы әсері........................................................................................................

1.2  Өндірістің биосфера компоненттеріне әсерін талдау..............................

4.2.1 Атмосфераға әсер етуі..............................................................................

4.2.2 Гидросфераға әсер етуі.............................................................................

4.2.3 Литосфераға әсер етуі (топыраққа және жер қойнауына)....................

4.3 Ұйымдастырылған шаралар.......................................................................

4.4 Техникалық шаралар...................................................................................

4.4.1 Атмосфераны қорғау................................................................................

4.4.2 Гидросфераны қорғау...............................................................................

4.4.3 Литосфераны қорғау.................................................................................

Қосымша А

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер тізімі


Бағасы: 1000 тг

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз