Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Арысқұм кен орнының мұнай өндіру ұңғымаларының түп аумағына әсер ету әдістерін талдау диплом жұмысы

МАЗМҰНЫ

Кіріспе

1. Геологиялық бөлім.........................................................................................

1.1.Кен орнының жалпы сипаттамасы............................................................

1.2.Кен орнының геология-литологиялық құрылымының сипаттамасы....

1.3. Тектоника ...................................................................................................

1.4. Мұнайгаздылық..........................................................................................

1.5. Өнімді қабаттың коллекторлық құрылымы, қабат сипаттамасы

       және олардың біртексіздігі........................................................................

1.6. Мұнайдың, газдың, конденсаттың және судың құрамы және

       қасиеттері....................................................................................................

1.6.1. Газдан ажыратылған мұнайдың құрамы мен қасиеті .........................

1.6.2.Қабат жағдайындағы мұнайдың қасиеттері..........................................

1.6.3.Мұнай құрамындағы бос және еріген газдың сипаттамасы................

1.6.4.Конденсаттың сипаттамасы....................................................................

1.6.5.Жер асты суларының физикалық қасиеті мен химиялық құрамы......

1.7.  Физико-гидродинамикалық сипаттамасы..............................................

2. Технико-технологиялық бөлім.

2.1. Игеруді жобалауға арналған геолого-кәсіпшілік және технико-

       экономикалық негіздерді дайындау........................................................

2.2. Ұңғымалар қорының құрылымын талдау..............................................

2.3. Қабаттың геолого-физикалық сипаттамасы бойынша  пайдалану

       обьектілерін бөлу негіздемесі..................................................................

2.4.  Қабатқа әсер етуге арналған жұмыс агенттерін негіздеу.....................

2.5. Ұңғымаларды орналастыру және игеріліп жатқан қордың

        мерзімі үшін қабаттың  шектік қалыңдығының негіздемесі................

2.5.1. Мұнай қабатшасын игеру......................................................................

2.5.2. Газмұнай кенішін игеру........................................................................

2.6. Өндіруші ұңғымалардың пайдалану әдістері мен жабдықтары...........

2.7. Ұңғыманың түп аймағына әсер ету әдістері..........................................

2.7.1. Әсер ету әдістерінің міндеттері және олардың жалпы

         сипаттамасы.............................................................................................

2.7.2 Қабатқа су айдау.....................................................................................

2.7.3. Терең сорапты ұңғымалардағы парафин шөгінділерімен күресу.....

2.7.4.Тұз шөгінділерімен күресу.....................................................................

2.8. Ұңғыма төңірегіндегі әсер ету әдістерін таңдаудың технико-

       экономикалық негіздері...........................................................................

2.9 Қабаттың түп маңы аймағының жағдайының диагностикасы..............

2.10. Пайдалану ұңғымаларындағы парафин және смола

         шөгінділерімен күресу............................................................................

2.11. Түп аймақты тұз қышқылымен өңдеу...................................................

2.12. Қышқыл ерітіндісінің дайындау тәртібі...............................................

2.13. Ұңғыманы өңдеу.....................................................................................

3.     Экономикалық бөлім

3.1. «Петро Қазақстан Құмкөл ресорсиз»  АҚ даму  тарихы........................

3.2. Кәсіпорынның ұйымдастыру құрылымы................................................

3.3. Кәсіпорын қызметін сипаттайтын негізгі экономикалық

        көрсеткіштер..............................................................................................

3.4. арысқұм кен орнында ұңғымалардың түп аумағына әсер ету

       әдістерін талдау..........................................................................................

4.   Еңбек және қоршаған ортаны қорғау бөлімі.

4.1. Арысқұм кен орнындағы өндірістік процестердің

       қауіпсіздігін ұйымдастыру.......................................................................

4.2. Өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша

   ұйымдастыру шаралары............................................................................

4.3. Арысқұм кен орнында өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз

  ету шараларының тиімділігін бағалау......................................................

4.3.1. Улағыш заттардың шығуынан және

      қауіпті сәулелерден қорғау....................................................................

4.3.2. Электр қауіпсіздік шаралары................................................................

4.3.3. Қысымда тұрған саңылаусыздандырылған жүйелерді

      пайдалану қауіпсіздігі.............................................................................

4.4.   Атмосфералық ауаны қорғау, зиян заттардың шығу көздері..............

4.5.   Жер асты суларын қорғау........................................................................

4.6.    Құнарлы топырақты қорғау...................................................................

         Қорытынды...............................................................................................

           Әдебиеттер тізімі.....................................................................................

 

 
 

Бағасы: 1000 тг

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз