Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Ақшабұлақ кен орнында ұңғыларды бұрандалы насостардың қызмет мерзімін жақсарту және ұлғайту әдістері диплом жұмысы

МАЗМҰНЫ

 

       Кіріспе ......................................................................................................7                                                                                                

        1 Геологиялық  бөлім.............................................................................8

1.1  Ақшабұлақ кен орнының жалпы сипаттамасы..............................8

1.2   Кен орнының геологиялық құрылымы..........................................8

        1.3. Тектоника...................................................................................10

         1.4. Өнімді  қабаттың  мұнайгаздылылығы.......................................11

         1.5. Мұнай қорлары..............................................................................12

        2. Технико-технологиялық бөлім.........................................................14

        2.1. Игерудің ағымдағы жағдайын талдау.........................................14.

               Игеру қоры құрылымының технологиялық

              көрсеткіштерін талдау.....................................................................14

       2.2Белгіленген іріктеу әдісімен ұңғымалардың өнімділігін

     бағалау......................................................................................17

      2.3Қысымды қалпына келтіру әдісі мен қабаттардың

             сүзгіш параметрлерін бағалау..................................................18

       2.4Өнімді горизонттарының қысым жағдайын бағалау................19

       2.5Мұнай қорларын игеруді талдау...............................................21

       2.6 Қазбаның іске асырылатын жүйесінің тиімділігін талдау........23

2.7 Қабаттардың қабылданған есепті геологиялық –физикалық моделдерін негіздеу..............................................................................24

  2.8Игерудің іске асырылатын жүйесінің тиімділігін талдау және игерудің есептеу нұсқасын негіздеу .....................................................24

       2.9. Мұнай өндіру техникасы мен технологиясын талдау.................27

       2.9.1. Ұңғыма, сағалы және ішкі ұңғымалы жабдықтарды

                 пайдалануын талдау.....................................................................27

2.9.2. Жұмыс істеуші ұңғымалар жұмысын талдау.......................27

2.9.3. Суландырылған ұңғымалар жұмысын талдау..........................28

2.9.4. Жоғарғы газдық факторлы ұңғымалар жұмысын талдау........28

2.9.5. Жобалық деңгейдегі газдық фактормен және сусыз

        өндірушіұңғымалар жұмысын талдау.........................................29

       2.9.6. Газлифтілік пайдалану әдісіне ауыстырылған ұңғымалар

                 жұмысын талдау...........................................................................30

      2.9.7. Әрекетсіз қалған ұңғымалар жұмысын талдау...........................30

       2.9.8. Тоқтатуда тұрған ұңғымаларды талдау.....................................32

     2.10. Күрделі  және   жер асты   жөндеу    жұмыстарын   талдау...32

2.10.1. Ұңғымалардың  сағалық және жер үсті  жабдықтарының

                жағдайы...................................................................................34

       2.10.2. Ұңғымалардың  жер асты  жабдықтары...................................35

      2.11. Өндіруші ұңғымалардың пайдалану әдістері мен жабдықтары

      2.12. Мұнай ұңғымаларын фонтандық пайдалану............................. 36

      2.13. Ұңғымаларды насостық әдіспен пайдалану................................38

 

2.14. Батпалы ортадан тепкіш электр – насосты

ұңғымаларды пайдалану…………………………………………….39

2.15. Винтті насосты ұңғымаларды пайдалану........................................40

2.15.1. Винтті насостың қозғалу принциптері....................................40

2.15.2. Сораптардың негізгі элементтері............................................40

3. Экономикалық бөлім..............................................................................43

3.1.  Ақшабұлақ кенішінің техникалық экономикалық

    көрсеткіштері...........................................................................................43

3.2         Құрылымдық – басқару ұйымы............................................................44

3.3.   Пайдалану шығындарын талдау........................................................44

3.4. Еңбек және жалақы ұйымдастыру

      ерекшеліктері.........................................................................................46

3.5  Жұмыскерлердің еңбек ақы шығындарын

       есептеу............................................................................................47

3.6  Шығынсыздықты талдау және есептеу...............................................48

3.7    №5 – скважинаны мұнаймен өңдеу кезіндегі

    экономикалық тиімділігін есептеу...................................................49

4. Еңбекті қорғау бөлімі...............................................................................52

4.1. Ақшабұлақ кен орнындағы өндірістік процестердің қауіпсіздігін ұйымдастыру..................................................................................................52

4.2. Өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша

 ұйымдастыру шаралары..............................................................................53

4.3. «КАЗГЕРМҰНАЙ» БК –дағы өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз ету шараларының тиімділігін бағалау...............................................................54

4.3.1. Мұнайды өндіру, дайындау және тасымалдау объектілеріндегі өрт-жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету......................................................53.

4.3.2. Улағыш заттардың шығуынан және

қауіпті сәулелерден қорғау......................................................................55

4.3.3. Электр қауіпсіздік шаралары.............................................................56

4.3.4. Қысымда тұрған саңылаусыздандырылған жүйелерді пайдалану қауіпсіздігі.......................................................................................................57

5 Қоршаған ортаны қорғау............................................................................58

5.1 . Атмосфералық ауаны қорғау, зиян заттардың шығу көздері............58

5.2. Жер асты суларын қорғау................................................................58

5.3. Құнарлы топырақты қорғау....................................................................60

Қорытынды......................................................................................................62

Пайдаланылған  әдебиеттер тізімі.................................................................63

 


Бағасы: 1000 тг

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз