Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Үшбұлақ диплом жұмысы

Мазмұны

КІРІСПЕ
Қазақстан мұнай мен газдың қоры бойынша бай мемлекеттердің қатарына жатады. Өлкеміздің басқа мұнайлы – газды алаптарымен қатар, Каспий маңы ойпатының территориясындағы мұнай мен табиғи газдың геологиялық барлау жұмыстарын жеделдету мақсаты алға қойылған. Оның негізгі перспективасы тұзүсті палеозой және мезозой кешендерімен байла- нысты. Бұл кешенге мұнай қорының айтарлықтай үлесі тиеді. Үшбұлақ құ-рылымы осы тұзүсті кешенінде орналасқан.
Тұрлан геофизикалық экспедициясы Каспий маңы ойпатының шы- ғыс ернеумаңы бөлігі, әсіресе Ақтөбе – Астрахан күмбезінің іргетасында 1987 ж бастап сейсмобарлау жұмыстарын МОГТ жүргізген. Алдымен сейс- микалық зерттеулер тербелісті жарылыс көзін пайдалану арқылы тудыр- ған, кейін сонымен қатар жармайтын құрылғы СВ-5150-ді пайдаланған. Диплом жобасы сейсмикалық материалдардың көмегімен құралған.
Әкімшілік тұрғыда жобаланып отырған алаң Темір ауданы, Ақтөбе облысында орналасқан. Бұл диплом жобасын құрастыруға ертеректе жүр-гізілген іздеу жұмыстары негіз болды. Осы процесте тұзастындағы Жақсы- май, Шелекті және тұзүстіндегі Кенжалы, Үшбұлақ, Жаманағаш локальді антиклинді кұрылымдары мұнай мен газ шоғырларын іздеуде тәжірибелік қызығушылық тудырды.
Шелекті с/п 7/91-92 жобасы бойынша МОГТ сейсмобарлау жұмыста- ры вибросейсмикалық әдіс негізінде жүрген. Осы жұмыстардың негізгі мақсаты локальді Шелекті мен Жақсымай тұзасты құрылымдарының ша-ғылу горизонттарын анықтау және терең мұнайгазды іздеу, бұрғылау жұ- мыстарына беру. Шұбарқұдық с/п 7/90-92 жобасы бойынша сейсмикалық МОГТ жұмыстар 25 қадаммен шпурлы зарядтарды қолданумен жүргізді. Тұзүсті түзілімдерінің құрылысын анықтауға бақылаудың осындай әдісі осы ауданда ТГФЭ бірінші рет қолданған. Осы жоба бойынша далалық байқаулардың нәтиже
лерінде есеп берудің профильдерін өңдеу жоба тапсырмаларына тура сәйкес келеді.
Шұбарқұдық с/п 7/90-92 жобасы кешеннің геологиялық құрылысын, ондағы мұнайгаз болашағы бар объектілердің ашылуын, детализациясы- мен терең мұнайгаз іздеу бұрғылау жұмыстарын анықтауға бағытталған.
Сонымен бірге қосымша пермь – триас түзілімдерін сипаттайтын “D” шағылу горизонтының құрылымдық картасы, VI – тұздың таралу кар-тасы тұрғызылған. Алаңның перспективтілігі түзілімдердің тұзүсті кешені-мен, бор және юра түзілімдерімен байланысты.
Бұл дипломдық жобада 1200 м-ден 1700 м-ге дейінгі 4 ұңғымаларын бұрғылау көзделіп отыр.
Бұрғылаудың мақсаты – бор мен юра шөгінділеріндегі мұнай мен газ шоғырларын анықтау, осы ашылған қимадағы мұнай мен газдың перспек-тивасын айқындау, литологиялық – стратиграфиялық қима және жыныс-тардың жинауыш қасиетін зерттеу.
Бұл алаңдағы түзілімдерден мұнай мен газ шоғырларын ашу мұнай іздеу жұмыстарының көлемін ұлғайтуға көмектеседі және бұл аймақ бо-йынша жоспарланған мұнай мен газ қорларының өсуіне жол ашады.
Диплом жобасын құрастыруға диплом алдындағы өндірістік практи-када және геологиялық фондыдан жиналған мәліметтер негіз болды.

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1000 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz