Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Солтүстік Дулат алаңы диплом жұмысы

Мазмұны

КІРІСПЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
І. Геологиялық бөлім
1.1. Алаңның физикалық, географиялық, экономикалық жағ- . . . . . .
дайлары
1.2. Алаңның геологиялық, геофизикалық зерттелу тарихы . . . . . . . .
1.3. Литологиялық, стратиграфиялық қима . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4. Тектоника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5. Мұнайгаздылығы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.1. Тұзүсті кешенінде мұнай мен газ қорларының заңдылықты
түрде таралуы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6. Жер асты суларының сипаттамасы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7. Мұнай және газ қорларын есептеу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8. Жобалау, іздестіру жұмыстарының әдістері мен көлемі
1.8.1. Іздестіру жұмыстарының мақсаттары мен міндеттері
1.8.2. Іздестіру ұңғымаларын орналастыру жүйесі
II. Техникалық бөлім
2.1. Ұңғыма бұрғылаудың геологиялық жағдайлары . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Жуу сұйықтығының қатарының сипаттамасы . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. Ұңғымалардың үлгілі құрылмасын негіздеу. . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1. Қолдану тізбегін есептеу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2. Пайдаланылатын құбырды цементтеуді есептеу. . . . . . . . . . . . .
2.4. Ұңғыма сағасын жабдықтау
2.5. Геологиялық, геофизикалық зерттеулер жинағы . . . . . . . . . . . . .
2.5.1. Шламды және жыныс үлгісін іріктеу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.2. Геологиялық, геохимиялық зерттеулер . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.3. Өнімді қабаттарды сынау және бақылау . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.4. Пайдалану тізбегі түсірілгенен кейін, ұңғыны өнімдікке байқау
III. Экономикалық бөлім
Мұнай мен газға геологиялық барлау жұмыстарын ұйымдастыру
3.1. Еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. Материалдық-техникалық жабдықтауды ұйымдастыру. . . .
3.3. Ұңғыма құрылысын қажет мерзімде негіздеу
3.4. Негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерді есептеу. .
ІV. Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау
4.1. Еңбек қорғау. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.2. Пайдалы қазбалар, мұнайгаздың физикалық, химиялық қасиет- тері.
4.1.3. Таңдаған қоймалар мен қоршаған ортаны қорғау. . . . . . . . .
4.2. Қоршаған ортаны қорғау. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.1. Табиғи қоймалар мен қоршаған ортаны қорғау. . . . . . . . . . . . .
ҚОРЫТЫНДЫ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Дипломдық жобаның тіркемелері
1. Алаңның шолу картасы.
2. Литологиялық, стратиграфиялық қимасы. Масштабы 1:10 000
3. Каспий маңы ойпатының шығыс бортының тектоникалық схема-
сы. Масштабы 1:
4.“D”, “Q” шағылу горизонттары бойынша құрылымдық картала- ры. Масштабтары 1:50 000
5. I-I және II-II сызықтары бойынша геологиялық-геофизикалық қи-
малар. Масштабы: көлденең 1:25 000
тігінен 1:10 000
6. Геологиялық-техникалық тапсырма. Масштаб 1:5000
7. Негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіш.

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1000 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz