Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Қарамандыбас кен орнындағы тереңдігі 2000м пайдалану ұңғымасын бұрғылау жобасы диплом жұмысы

Мазмұны

Кіріспе
1 Геологиялық бөлім
1.1 Қарамандыбас кен орнының географиялық және экономикалық
жағдайлары.....................................................................................................
1.2 Кен орнының геологиялық зерттеулерінің тарихы....................................
1.3 Кен орын туралы жалпы мәліметтер...........................................................
1.4 Стратиграфия.................................................................................................
1.5 Тектоника.......................................................................................................
1.6 Мұнай-газдылығы және оның преспективасы...........................................
1.7 Сулылығы......................................................................................................
1.8 Ұңғыны қазу кезінде кездесуі мүмкін қиындықтар аймағы.....................
1.8.1 Бұрғылау ерітіндісінің жұтылу мүмкіндіктері........................................
1.8.2 Ұңғыма қабырғасының опырылып түсу мүмкіндігінің аралығы..........
1.8.3 Мүмкін болатын қауіпті ұстау аймағындағы аралық.............................
1.8.4 Мұнай газдың пайда болатындағы мүмкін болатын аралықтар............
1.9 Тасбағанды іріктеу аралық...........................................................................
1.10 Болашақта горизонтты сынау және ашу...................................................
1.10.1 Горизонтты сынау тәсілдері және аралық.............................................
1.10.2 Өнім горизонтын ашу әдісі.....................................................................
1.11 Ұңғыдағы геофизикалық зерттеулер........................................................
1.12 Ұңғымаларды геофизикалық зерттеу (ҰГЗ) интерпретациясының
әдістемесі мен нәтижелері.........................................................................
1.12.1 ҰГЗ әдістерінің кешені мен көлемі, олардың сапасы мен
тиімділігі..................................................................................................
1.12.1.1 ҰГЗ техникасы мен көлемі..................................................................
1.12.1.2 Барлау ұңғыларындағы геофизикалық зерттеулер...........................
1.12.1.3 Пайдаланылатын ұңғымадағы геофизикалық зерттеулер................
1.13 ҰГЗ жүргізудің геология-технологиялық жағдайлары...........................
1.13.1 ҰГЗ жүргізудің геологиялық жағдайлары.............................................
1.13.2 ҰГЗ жүргізудің техникалық жағдайлары..............................................
1.13.3 ҰГЗ нәтижелерінің сапасы......................................................................
1.13.4 Каротаждың электрлік және электромагниттік түрлері мен
материалдарының сапасы.......................................................................
1.13.5 РК диаграммасының сапасы...................................................................
1.13.6 Табиғи гамма каротаж қисығын талдау.................................................
1.13.7 Нейтронды гамма каротаж қисықтарын талдау....................................
1.13.8 ПС диаграммасының сапасы...................................................................
1.13.8.1 Саз сызықтарының жағдайы................................................................
1.13.8.2 ПС амплитудалары................................................................................
1.13.9 Геологиялық тапсырмаларды шешуде ҰГЗ әдістерінің тиімділігі......
1.14 Қарамандыбас кен орнының юра түзіліміндегі ҰГЗ деректері
интерпретациясының бұрын пайдаланылған әдістерін талдау...............
1.14.1 Коллекторларды бөлу мен тиімді қабаттарды анықтау әдістемесі......
1.15 ҰГЗ деректерінің интерпретациясының әдістемесінің негізделуі мен
юра түзілімдерінің есептеу параметрлерін анықтау.................................
1.15.1 Коллектор қабаттарының интерпретациялық үлгілерін негіздеу........
1.15.1.1 Жалпы мәліметтер.................................................................................
1.15.1.2 Таужыныстарының кеуектілік еселеуіші мен сазды және
карбонатты цементтің арасындағы байланыс....................................
1.15.1.3 Қалдықты суға қанығушылық пен тау жыныстарының кеуектілік
еселеуіші арасындағы байланыс.........................................................
1.15.1.4 ПС қатысты аномалиясы мен таужыныстарының кеуектілік
еселеуіші арасындағы байланыс.........................................................
1.15.1.5 ГК-ның 2 түрлі параметрі мен таужыныстарының саздылығы
арасындағы байланыс...........................................................................
1.15.1.6 Таужыныстарының өткізгіштігі мен кеуектілік еселеуіші
арасындағы байланыс..........................................................................
1.15.1.7 Петрофизикалық зерттеулердің деректері бойынша
таужыныстардың коллекторлық қасиеттерінің шекаралық
мәндерінің шамаларын бағалау...........................................................
1.16 Қарамандыбас кен орнының юра шөгіндісіндегі өнімді қабаттары
бойынша таужыныстар коллектордың негізгі есептік параметрлерді
анықтау әдістемелері.................................................................................
1.16.1 Қиманың литологиялық бөлінуі............................................................
1.16.2 Коллекторларды бөлу және олардың тиімділік қабаттарын
анықтау.....................................................................................................
1.16.3 Таужыныстардың кеуектілік коэфициенттерін анықтау......................
1.17 ПС салыстырмалы ауытқуы.......................................................................
1.17.1 Саздар сызығын анықтау.........................................................................
1.17.2 ПС салыстырмалы ауытқуын есептеу....................................................
1.17.2.1 ПС максимальды амплитудасы............................................................
1.17.2.2 ПС, НК және ЭК бойынша кеуектілікті анықтау................................
1.18 Мұнай газға қанығу коэфициентін анықтау, коллекторлардың қанығу
сипатына баға беру. ГКН, ГВК және ВНН жағдайларын анықтау..........
1.18.1 Таужыныстардың меншікті электрлік кедергісін анықтау....................
1.18.2 Таужыныстардың суға қаныққандылығын (Кв), мұнай газға
қаныққандылығын (Кг) және мұнай қаныққандылық (Кн)
коэфициентін анықтау...............................................................................
1.18.3 Бастапқы мұнайға қанығу коэфициентінің бағалануы...........................
1.18.4 Коллекторлардың қанығу сипатының бағасы мен қабаттық флюидтер
арасындағы байланыс орнын белгілеу.....................................................
1.18.5 Таужыныстардың өтімділігіне баға беру.................................................
1.19 ГИС мәліметтері бойынша негізгі есептік параметрлерін анықтау
нәтижелері және олардың нақтылығы........................................................
1.19.1 Ерте алынған есептік параметрлерді анықтау нәтижелерін салыстыру
және өнімді шөгінділердің зерттелуін бағалау.......................................
1.19.2 Коллекторларды бөлу нақтыларының бағасы, өнімді қабатты және
қанығу сипатын анықтау..........................................................................
1.19.2.1 Сынама нәтижелері мен коллекторларды бөлу нәтижелерін
сәйкестендіру.........................................................................................
1.19.2.2 ПС салыстырмалы ауытқу және ГИС мәліметтері бойынша
кеуектілік коэфициентінің мәнінің өлшемін бағалау........................
1.19.2.3 Коллектор қанығу сипатының нақты бағалануы................................
1.19.2.3.1 УЭС бағасы.........................................................................................
1.19.2.3.2 Сынама нәтижелері мен ГИС мәліметтері бойынша қанығу
сипатының бағаларының нәтижелерін салыстыру.........................
1.19.3 Таужыныстардың кеуектілігін анықтаудың нақтылығын бағалау.....
1.19.4 Қазіргі мұнай газға қаныққан коллекторлардың анықтау нақтылығын
бағалау......................................................................................................
1.20 Мұнайгаздануы...........................................................................................
1.20.1 Аудан кен орнының мұнай газдалуының қысқаша мәліметтері.........
1.20.2 XIII өнімді горизонтының мұнайлылығы.............................................
1.20.3 XIV өнімді горизонтының мұнайлылығы.............................................
1.20.4 XV өнімді горизонтының мұнайлылығы...............................................
1.20.5 XVI өнімді горизонтының газдылығы...................................................
1.20.6 XVII өнімді горизонтының газдылығы..................................................
1.20.7 XVIII өнімді горизонтының мұнай газдылығы.....................................
1.20.8 XIX өнімді горизонтының мұнай газдылығы........................................
1.20.9 XX өнімді горизонтының мұнай газдылығы.........................................
1.20.10 XXI өнімді горизонтының мұнай газдылығы......................................
1.20.11 XXII өнімді горизонтының мұнайлылығы..........................................
1.20.12 XXIII өнімді горизонтының мұнайлылығы.........................................
1.20.13 XXIV өнімді горизонтының мұнайлылығы.........................................
1.20.14 XXV өнімді горизонтының мұнайлылығы..........................................
2 Техникалық және технологиялық бөлім
2.1 Бұрғылау тәсілін таңдау және дәлелдеу.....................................................
2.2 Ұңғыма құрылысын жобалау және дәлелдеу.............................................
2.3 Бұрғы тізбегінің құрылымын жобалау, бұрғы құбырлар тізбегін
беріктікке есептеу..........................................................................................
2.3.1 Пайдалану тізбегінің орнын бұрғылау үшін бұрғылау тізбегін
таңдау және есептеу..................................................................................
2.3.1.1 Ауырлатылған бұрғылау құбырын есептеу..........................................
2.3.2 Бұрғылау құбырлары тізбегін есептеу.....................................................
2.3.2.1 Бұрғылау құбырлары тізбегін төзімділікке есептеу............................
2.3.2.2 Бұрғылау құбырлары тізбегін статистикалық беріктікке есептеу.....
2.4 Ұңғыманы жуу...........................................................................................
2.4.1 Жуу сұйығының түрін таңдау және оның параметрлерін әр тереңдік
аралықтары үшін тағайындау..................................................................
2.4.2 Жуу сұйығының барлық түрі саздың, химиялық реагенттердің,
ауырлатқыштың және тағы басқа материалдардың шығындарын
анықтау......................................................................................................
2.4.3 Жуу сұйығын дайындау, химиялық өңдеу үшін және ұңғыма сағасына
саңылаусыздыққа орнатылатын жабдықтарды таңдау.........................
2.4.4 Ұңғыманы жуудың гидравликалық есебі................................................
2.5 Бұрғылау қондырғысын таңдау (бұрғылау жабдықтары мен мұнара)....
2.6 Бұрғылау тәртібінің параметрлерін жобалау.............................................
2.6.1 Қашаулардың түр-өлшемін, моделін және олардың көрсеткіштерін,
өндіріс статикалық мәліметтері бойынша жобалау..............................
2.6.2 Бұрғылау тәсілдеріне байланысты, әр тереңдік аралықтары үшін
жуу сұйығының шығынын жобалау......................................................
2.6.3 Қашаудың өстік салмағын және оның айналу жиілігін жобалау.........
2.7 Ұңғымаларды бекіту....................................................................................
2.7.1 Шегендеуші құбырлар тізбектерін жобалау және оларды
беріктікке есептеу.....................................................................................
2.7.2 Аралық және пайдалану құбырлар тізбегінің төменгі құрамалары......
2.7.3 Шегендеуші құбырлар тізбегін түсіруге дайындық жұмыстары
және оларды түсіру...................................................................................
2.7.4 Шегендеуші құбырлар тізбегін дайындау...............................................
2.7.5 Ұңғыма оқпанын дайындау жұмыстары.................................................
2.7.6 Бұрғылау жабдықтарымен қондырғыларын дайындау.........................
2.7.7 Шегендеу құбырларының тізбегін ұңғымаға түсіру...............................
2.7.8 Цементтеу тәсілін таңдау және тізбектерді цементтеуге есептеу.........
2.7.8.1 Цементтеу тәсілін таңдау......................................................................
2.7.8.2 Шегендеу құбырларын цементтеуге қажет материалдардың
көлемдерін анықтау...............................................................................
2.7.9 Цементтеудің гидравликалық есептеуі...................................................
2.8. Ұңғымаларды игеру....................................................................................
2.8.1 Өнімді қабаттарды ашу және өнімділікке байқау..................................
2.8.2 Мұнайлы қабаттарды байқау әдісі...........................................................
2.8.3 Ұңғыманы ондағы сұйықтан жеңілдету түрімен алмастыру арқылы
игеру...........................................................................................................
2.8.4 Ұңғыманы ауа айдау арқылы игеру ........................................................
2.8.5 Қабаттарды ашу және байқау...................................................................
3 Еңбек қорғау бөлімі
3.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды таңдау................................
3.2 Қорғаныс шаралары.......................................................................................
3.2.1 Жалпылама шаралар...................................................................................
3.2.2 Өндірістік санитария..................................................................................
3.2.2.1 Жалпылама шаралар................................................................................
3.2.2.2 Өндірістік шағын климат.........................................................................
3.2.2.3 Өндірістік жарықтама..............................................................................
3.3 Техника қауіпсіздігі.......................................................................................
3.4 Өрт қауіпсіздігі...............................................................................................
3.5 Қоршаған ортаны қорғау...............................................................................
4 Арнайы бөлім
4.1 Хвостовикті цементтеу.................................................................................
5 Экономикалық бөлім
5.1 Ұңғыма құрылысы кезінде жұмыстарды ұйымдастыру............................
5.2 Ұңғыма құрылысының уақытын анықтау...................................................
5.3 Ұңғыманы бұрғылау және бекітудегі бағалаудың негізгі техника
экономикалық көрсеткіштерін жобалау......................................................
5.4 Ұңғыма құрылысына смета жасау...............................................................
6 Накладтық шығындар......................................................................................
Қорытынды
Әдебиеттер тізімі

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1000 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz