Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

Мұнай қыздыру пештерінің автоматтандыру жүйесі БТП-10М-Э пешінің мысалында диплом жұмысы

Мазмұны

КІРІСПЕ

1.ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ …………………………………................ 9

1.1 Тұтқырлығы жоғары және тез қататын мұнайлар мен мұнай өнімдерін айдаудың негізгі тәсілдері ……………………………………………………. 9

1.1.1    Еріткішпен қосып айдау ……………………………………….............. 9

1.1.2    Тұтқырлы мұнай мен мұнай өнімдерін гидротасымалдау …............. 13

1.1.3    Термоөңделген мұнайлармен мұнай өнімдерін айдау ……… ............16

1.1.4     Мұнайды присадкалармен айдау…………………………….............. 19

1.1.5    Алдын – ала қыздырылған мұнайлар мен мұнай өнімдерін

айдау ……………………………………………………………….............….. 22

1.2          Пештің құрылысы мен жұмысын сипаттау …………………  .............32

2. АРНАЙЫ БӨЛІМ ………………………………………………............... 35

2.1.2 Құбырлы пештердің тиімді жылулық және технологиялық режимдерін қамтамасыз ететін АБЖ-ның синтезі…………………....................................37

2.1            Пеш реттеу объектісі ретінде …………………………………............. 40

2.2.1 Пештердің шығысындағы шикізаттың температурасын ұстап тұратын АРЖ-нің классификациясы мен құрылымдық синтезі ….............................. 40

2.2.2    Каскадты байланысқан жүйелер …………………………….............…42

2.2.3    Каскадты байланысқан АРЖ-ні есептеу……………………. .............  44

2.3           Автоматтандырылған жүйенің қызметі мен функциялары…...............45

2.3.1    Жүйенің қызметі………………………………………………................45

2.3.2    Автоматтандырылған жүйенің функциялары ………………...........…45

2.4            Есептің қойылымының сипаттамасы ………………………….............46

2.5            БТП-10М-Э пешінің басқару жүйесі ………………………….............49

2.5.1    Пешті қосу (технологиялық операциялар тізімі) ……………..............49

2.5.2    Жергілікті пультпен (батырмалы понель РР-17) пешті автоматты жартылай түрде жағу ……………………………................................. 51

2.5.3    Жергілікті пультпен пешті автоматты түрде жағу (РР-17 батырмалы понельмен)………………………………………................................... 53

2.5.4    Пештің жұмыс режимі ………………………………………...........…54

2.5.5    Пешті тоқтату ………………………………………………….............55

2.5.6    Блокадаулар ……………………………………………………............57

2.6            Техникалық құралдар кешенінің құрылымы …………………...........58

2.6.1    Техникалық құралдар кешенінің құрылымын таңдап алуын негіздеу………………………………………………………… ........... 58

2.6.2    Техникалық құралдар кешенінің құрылымдық схемасының сипаты …………………………………………………………...........................62

2.6.3    Автоматтандыру жүйесінің құралдары ………………………............63

2.6.4    Периферийлік техникалық құралдар ………………………...........….63

2.7            Бағдарламалық қамтамасыздандыру сипаты ………………  ............ 64

3. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ ………………………………….............   65

3.1    БТП-10М-Э пешін автоматтандыру жүйесін енгізу үшін технико-экономикалық негіздеме ………………………………… ...........................  65

3.2            Басқару жүйесінің құруға кететін капиталдық шығындар …........... 66

3.2.1    Құрастырушылардың жалақысы ……………………………............. 68

3.2.2    Автоматтандыру құралдары мен аспаптарды сатып алуға кеткен шығындар ……………………………………………….......................70

3.2.3    Автоматты жүйелерді пайдалануға кететін шығындар …….............70

3.2.4    Автоматтандыру жүйесін ендірудің экономикалық үнемдеуін есептеу………………………………………………………….............71

4. ЕҢБЕК ҚОРҒАУ …………………………………………………...........72

4.1            Мұнай өндірісіндегі қауіпсіздік техникасы бойынша айрықша шарттар………………………………………………………..........… 74

4.2            Қауіпті өндірістік факторлардың анализі ……………………..........74

4.3            Ұйымдастыру шаралары ……………………………………….........76

4.4            Техникалық шарттар …………………………………………............77

4.4.1    Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету …………………………..........77

4.4.2    Қорғаныш жерлендіруін есептеу …………………………...........… 78

4.5            Санитарлық гигиеналық шаралар ……………………………...........82

4.5.1    Бөлек қорғау құралдарымен қамтамасыз ету ………………............82

4.5.2    Жарықты ұйымдастыру ………………………………………...........83

4.6            Метеорологиялық шаралар ………………………………….............84

4.7            Өртке қарсы шаралар ………………………………………...............85

ҚОРЫТЫНДЫ

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: мұнай-газ

Жұмыс түрі: дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы:  1000 теңге

курстық жұмыс, дипломдық жұмыс сайтыdiplomnik.kz