Біз вконтактедеміз

Яндекс - іздеу

Кіру формасы

АҚ “ҰССО” жағдайында құрлыс материялдарының  сапасын талдау диплом жұмысы

МАЗМҰНЫ

Кiрiспе.....................................................................................................................

10

1  Дипломдықжұмыстыәзірлеугебастапқыақпарат…………………………

13

2Жалпы мағлұмат...............................................................................................

15

2.1 «Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы» қысқаша тарихы.......

15

2.2  Филиал бөлімдері............................................................................................

15

2.3 Ұйымдастырушылық құрылым......................................................................

18

3 Жалпыжағдай………………………………………………………………...

20

3.1 Өнімніңқызметтіктағайындалуы…………………………………………..

20

3.2 Өнімніңжіктелуі……………………………………………………………

25

3.2.1Тағайындалуыбойыншаөнімніңжіктелуі……………………………….

25

3.2.2 Сыртқыэкономикалықіс-әрекеттіңтауарлықноменклатурасыбойыншаөнімніңжіктелуі………………………………………………………

 

26

4 Өнімніңсапасынанықтау……………………………………………………..

28

4.1 Өнімсапасытуралыжалпымәліметтер……………………………………

28

4.2 Сапа көрсеткіштерініңноменклатурасынанықтау………………………..

29

4.3 Өнімнің сапа деңгейінбағалау……………………………………………...

29

4.4 Сапаменбасқарудыңнегізгікезеңдері……………………………………

32

4.5 Сапажүйесінқамтамасызететінбастапқымәліметтер…………………...

33

4.6Тіремелікполимертақтаныңсапасынжоғарлатубойынша ұсынылатын

 

шаралар…………………………………………………………………………...

33

4.7 Буып-түютаңбалаусапасынталдау………………………………………

35

4.8 Қауіпсіздікталаптарынжәнеқоршағанортанықорғауынталдау………

35

5Тіремелік полимер тақтаныңпартиясын (тобын) қабылдаудастандарттар

 

талаптарыныңсақталуынамемлекеттікқадағалау…………………………….

5.1 Өнімніңөмірлікциклініңсатысынасәйкесмелекеттікқадағалауобъектісінтаңдаудынегіздеу…………………………………………………… 

37

 

37

5.2 Мемлекеттікқадағалаудыіскеасыруүрдісі……………………………….

38

6 Өнімдісынау…………………………………………………………………...

39

6.1 Қабылдауережелері мен сынаулардыжіктеу………………………………

41

6.2Тіремелік полимер тақтаныңсапасынбақылауғажәнесынауғақажет

 

жабдықтар мен өлшеуқұралдары………………………………………………

42

6.3Бұйымдықабылдауережелері………………………………………………

44

6.4Бұйымдысынаужәнебақылауәдістері……………………………………

44

7 Өнімдісертификаттау………………………………………………………….

46

7.1 ҚазақстанРеспубликасыныңмемлекеттіксертификаттаужүйесініңжалпыережелері………........................................................................................

 

46

7.2 Өнімгесертификаттаудыжүргізутәртібі мен ережелері………………….

47

7.2.1 Өтінішті беру мен қарастыру……………………………………………...

48

7.2.2 Өнімніңүлгілерінтаңдаудыөткізу……………………………………….

48

7.2.3 Сертификаттаумақсатындасынаулардыөткізу…………………………

46

7.2.4 Сәйкестіксертификатын беру мен сертификатталғанөнімді  ҚР МСЖ

 

сәйкестікБелгісіментаңбалауқұқығынұсыну………………………………..

49

7.2.5 ӨнімдісәйкестікБелгісіментаңбалау……………………………………

50

7.2.6 Өнімніңсертификатталғансипаттамаларыныңтұрақтылығынаинспекциялықбақылау………………………………………………………….

 

51

7.2.7 Өнімдісертификаттаутуралыақпарат…………………………………...

52

8 Нормативтікқұжаттаманыәзірлеу……………………………………………

53

8.1 Зерхананыңөртжәнетехникалыққауіпсіздігіережелерібойыншанұсқаулықжобасынәзірлеу…………………………………………………….

 

53

8.2  Жобаныәзірлеудіңнормативтікбазасы…………………………………...

53

8.3 Нұсқаулықжобасыныңқұрылымынқалыптастыру……………………….

54

9 Технико-экномикалық негіздемесі....................................................................

55

10 Қауіпсіздік және еңбекті қорғау......................................................................

59

10.1 Өндірістік жарықтандыру..........................................................................

59

10.2 Өндірістік шу..................................................................................................

60

10.3 Өндірістік діріл..............................................................................................

61

10.4 Өндірістік микроклимат.............................................................................

63

10.5 Электр қауіпсіздігі.........................................................................................

65

10.6 Өрт қауіпсіздігі...............................................................................................

66

10.7 Өндірістік санитария мен еңбек гигиенасы.................................................

70

Қорытынды.............................................................................................................

72

Пайдаланған әдебиеттер тізімі.............................................................................

73

 

Дипломдық жұмысты көшіру үшін Сатып алу мәзірінен толығырақ мәліметті алыңыз

Дипломдық жұмыс бойынша қысқаша мәлімет

Пән: Стандарттау және Сертификаттау

Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс

Осы жұмыстың бағасы: 700 теңге

Дипломдық жұмыстар, Курстық жұмыстар сайтыdiplomnik.kz